วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่ สายนานายรัตน์ - เขตตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้ออบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 นานายนงค์ เชียวขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 12 ไร่นายสิงหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 นานายชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 นานายดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 ไร่นางสุภารัตน์ กิขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง