วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปี 2563 - ค่าเติมถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปี 2563 - ค่าน้ำมันเบนซิน,น้ำมันดีเซล,แก๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย ประจำปี 2563 - ค่าป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง